Binas flygområde

Traditionellt anses bina flyga max 3 km från kupan för att samla nektar.Den mesta nektarn anses samlas in inom en radie på 1200 m. Även om bina i undantagsfall kan flyga upp till 10 km för att samla nektar är ovanstående  områden intressanta när man undersöker bigårdens förutsättningar.
När det gäller insamling av pollen anses det insamlas inom 1 km från kupan.

Kolla läget på bigården

Tag en karta över aktuellt område.
Tag ett overheadblad eller liknande och märk ut cirklar med 1 km 1,2 km och 3 km.
Lägg det över kartan och se vilket område som täcks.
Utgörs större delen av vatten kanske man skall söka en bättre uppställningsplats.
Om stora arealer utgörs av odlad mark bör man kolla vilka grödor som odlas. Stråsäd ger inget av värde för biodlingen, oljeväxter innebär att man bör slunga så fort de blommat över. Granskog innebär att man vissa år får kraftigt drag på honungsdagg som resulterar i cementhonung.

Krav för organisk biodling

  • Du ska placera bikupor i områden där nektar- och pollenkällor huvudsakligen kommer från ekologiskt odlade grödor eller grödor som odlas med metoder som är skonsamma för miljön. Du kan även placera bikupor i områden med vilda växter eller skogar. Du ska då se till att hålla bikuporna på tillräckligt avstånd från källor som kan medföra förorening av biodlingsprodukter eller sämre hälsa för bina. ( text från Jordbruksverket )

Dragväxter

En lista på dragväxter finns på en annan sida (dragväeter) Den ger värden på olika växter. Kom dock ihåg att mängden nektar som samlas in är beroende på hur många blommor som är tillgängliga, I Sverige  är det t.ex.ovanligt med odlingar på några hektar isop.
Helt bör dragområdet erbjuda dragväxter som avlöser varandra så att det alltid finns tillgång för bina från vår till höst. Problem med detta  kan uppstå i framför allt utpräglat jordbrukslandskap.

Pollenbehov

Pollen är den proteinkälla bina använder för att föda up yngel. Pollenet innehåller de aminosyror som behövs. Dock är det få växter som har en komplett uppsättning av dessa. Bina behöver därför samla pollen från flera olika växter.
Det är också viktigt att det finns kontinuerlig tillgång till dessa växter eftersom bina främst använder pollen som är insamlat de senaste 72 timmarna.

Producerad av hounungochbin.se